Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron cyfrowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część plików dołączanych do artykułów zapisanych najczęściej w formacie PDF nie jest dostępnych cyfrowo - redaktor stara sie ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Chodera sekretariat@pcpr-tm.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

I. Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. mieści się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. na parterze. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje 7 pomieszczeń, w tym: 3 pomieszczenia administracyjno- biurowe, 3 pomieszczenia do obsługi interesantów (dział rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dział pieczy zastępczej i pomocy społecznej, ośrodek interwencji kryzysowej), 1 pomieszczenie przeznaczone na składnicę akt. Przy pokojach umieszczone są tabliczki z imionami, nazwiskami i stanowiskami pracowników.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czynne jest w godzinach 7.30 – 15.30.

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą trzy wejścia: 1. Wejście główne od ul. Św. Antoniego 41. Do tego wejścia nie prowadzą schody, nie ma również progów. Zamontowane są 2 rodzaje drzwi: drzwi obrotowe klasyczne 4- skrzydłowe (karuzela) 1 szt. i 2 szt. drzwi dwuskrzydłowych, przeszklonych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. 2. Wejście boczne od ul. Szkolnej. Do wejścia nie prowadzą schody, nie ma również progów. Zamontowane są drzwi jednoskrzydłowe przeszklone. Przy tym wejściu znajduje się dzwonek przywołujący. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przejście prowadzi przez krótki wiatrołap do korytarza głównego. 3. Wejście boczne od strony parkingu podziemnego. Do tego wejścia nie prowadzą schody, nie ma również progów. Zamontowane są drzwi dwuskrzydłowe przeszklone. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Po wejściu po lewej stronie znajdują się schody prowadzące na 1 i 2 piętro.

Dostępność kondygnacji budynku:

Budynek jest wolnostojący z 3 kondygnacjami nadziemnymi i z 1 kondygnacją podziemną. W budynku są 3 klatki schodowe. Dostęp na poszczególne kondygnacje zapewniają dwie windy (dźwigi hydrauliczne). Pierwsza w holu głównym hydrauliczna winda panoramiczna (konstrukcja stalowa poszyta szkłem bezpiecznym), druga winda w korytarzu towarowo – osobowa. Windy posiadają oznaczenia w alfabecie Braille’a. Dostęp na parter budynku dla osób z niepełnosprawnościami zaprojektowano z poziomu przyległego terenu. Różnice wysokości poziomów kondygnacji wewnątrz budynku zaprojektowano podjazdami. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach. Przy wejściu od ul. Św. Antoniego i przy wejściu od ul. Szkolnej po lewej stronie znajdują się tablice informacyjne z wykazem wydziałów i referatów Starostwa Powiatowego i ich rozmieszczenie na kolejnych kondygnacjach. Wejścia do pokoi oznakowane są tablicami.

W budynku jest instalacja dźwiękowa alarmowa na wypadek zarządzonej ewakuacji.

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicami informacyjnymi przy trzech wejściach do budynku. Czytelne oznaczenie krawędzi schodów w kolorze żółto-czarnym.

Dostępność toalety:

Toaleta przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnościami, która znajduje się na parterze budynku.

Dostępność parkingu:

Przed budynkiem od ul. Św. Antoniego i od ul. Szkolnej, jak również na parkingu głównym wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Utrudnienia:

Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obsługa osób słabosłyszących/niedosłyszących/niesłyszących

Osoby słabosłyszące/niedosłyszące/niesłyszące przy załatwieniu spraw mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego na trzy dni przed planowaną wizytą w Urzędzie. Ponadto w przypadku niemożności dojścia klienta do właściwego pokoju istnieje możliwość podejścia urzędnika do klienta i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.

Kącik /miejsce dla dziecka

Na parterze budynku Starostwa Powiatowego znajduje się kącik dla dziecka, jest to mały stolik i krzesła.

II. Dostępność cyfrowa

W zakresie dostępności cyfrowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. posiada dwie strony internetowe, na których publikuje informacje o zakresie prowadzonej przez siebie działalności:

http://www.pcpr-tm.naszepcpr.pl/

http://pcpr-tm.naszepcpr.pl/bip/

Strony posiadają następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- wersję kontrastową,

- możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

III. Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Dostępność w zakresie informacyjno – komunikacyjnym polega na zapewnieniu obsługi osobom doświadczającym trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się z wykorzystaniem środków wspierających komunikację takich jak korzystanie z poczty elektronicznej, przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS. Sprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. oprócz kontaktu osobistego z petentem załatwiane są drogą pocztową, drogą elektroniczną (w tym za pośrednictwem e-PUAP) lub telefonicznie.

Kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.:

Sekretariat: tel. 44 725 14 60, fax 44 725 14 60

adres e-PUAP: PCPRTM/skrytkaESP

adres e-mail: sekretariat@pcpr-tm.pl

IV. Dostępność alternatywna

Dostęp alternatywny obejmuje przede wszystkim zapewnienie wsparcia innej osoby np. poprzez kontakt telefoniczny, zorganizowanie spotkania z klientem w innym miejscu. W budynku osoby słabosłyszące/niedosłyszące/niesłyszące przy załatwieniu spraw mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego na trzy dni przez planowaną wizytą w Urzędzie. W przypadku niemożności dojścia klienta do właściwego pokoju, istnieje możliwość podejścia urzędnika do klienta i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny obchodzą