Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu iod@pcpr-tm.pl.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

- Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str.1 z późn.zm.) zwanego dalej RODO,

- udzielonej zgody w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej. Ewentualne udostępnienie danych może nastąpić, jeżeli będzie to wynikało z przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4 tj. przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru. We wskazanym okresie ma Pan/Pani prawo do odbioru swoich dokumentów w siedzibie Administratora. Po upływie wskazanego okresu Pana/Pani dokumenty zostaną zniszczone lub w przypadku wybrania Pani/Pana jako kandydata do zatrudnienia, dołączone do akt osobowych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO);

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym uczestniczenie w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą