Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim

Zapytanie ofertowe dot. Pikniku Integracyjnego dla Rodzin Zastępczych

Utworzono dnia 12.07.2022

Tomaszów Maz. 11.07.2022 r.

PCPR.III.3701.1.2022

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zapewnienie obsługi scenicznej i cateringowej oraz atrakcji podczas PIKNIKU INTEGRACYJNEGO DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘCZEGO organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zgodnie z art. 2, ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 1 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872, 1079).

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi scenicznej i atrakcji oraz cateringu PIKNIKU INTEGRACYJNEGO DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘCZEGO organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

Termin organizacji Pikniku -27.08.2022 r. w godzinach 12:00 – 17:00.

Przewidywana ilość osób, która będzie uczestniczyć w Pikniku – około 300.

Miejsce - PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO UL. KS. J. POPIEŁUSZKI 2 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI (zapewnia Zamawiający)

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

• Udostępnienie nagłośnienia,

• Dysponowaniem osobą, która pełnić będzie obowiązki konferansjera (wodzireja),

• Udostępnienie w trakcie pikniku następujących urządzeń i przyrządów do zabawy:

1) Zjeżdżalnia dmuchana mała,

2) Basen z piłeczkami,

3) Szczudlarz-animator robiący baloniki,

4) Animacje i zabawy taneczne dla dzieci,

5) Konkursy dla dzieci i młodzieży,

6) Malowanie twarzy 2 stanowiska,

7) Malowanie włosów 1 stanowisko,

8) Zamek do skakania, trampolina.

W ramach cateringu Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia dla 300 osób:

1) węgiel do grilla,

2) tacki i sztućce i kubki jednorazowego użytku, worki na śmieci,

3) stanowisko waty cukrowej, popcorn,

4) kiełbaski, pieczywo, ketchup, musztarda.

4. Termin realizacji: 27.08.2022 r. w godzinach 12:00 – 17:00.

5. Sposób przygotowania oferty:

a) Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione;

b) Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Cena może być tylko jedna. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty;

c) Oferta powinna zawierać termin realizacji zamówienia;

d) Oferta powinna być przygotowana według załącznika nr 1.

e) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

6. Termin i miejsce składania  ofert

Ofertę można składać osobiście lub pocztą liczy się data wpływu do PCPR) w zamkniętej kopercie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, pokój nr 27 – parter oraz faxem na nr: (044) 725 14 60 lub wysłać na adres e mail: zamowienia@pcpr-tm.pl w terminie do dnia 31.07.2022 r.

7. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną.

8. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zamówienia, zostanie powiadomiony przez Zamawiającego. Osobą uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Pani Magdalena Sosińska, tel. 44 725 14 60 wew. 429, pomoc-spoleczna@pcpr-tm.pl

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

9. Informacje dotyczące płatności

Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie płatne przelewem na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

10. Informacje dodatkowe

a) W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

b) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

• nie została złożona żadna oferta,

• cena najkorzystniejszej oferty przewyższa maksymalną kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

• wszystkie oferty zostaną odrzucone.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

d) Wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy, w stosunku do których stwierdzono konflikt interesów.

e) W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo

f) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

g) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

ZAŁĄCZNIKI:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono dnia 08.08.2022, 13:35

zapytanie ofertowe dot. Pikniku Integracyjnego dla Rodzin Zastępczych

Utworzono dnia 13.07.2022, 11:27

Załącznik nr 1

Utworzono dnia 12.07.2022, 10:17

Załącznik nr 2

Utworzono dnia 12.07.2022, 10:17

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny obchodzą