Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent

Utworzono dnia 06.04.2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

REFERENT

w dziale rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 41

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

6. Wykształcenie minimum średnie.

7. Znajomość przepisów: ustawa o samorządzie powiatowym, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

8. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz znajomość pakietu MS Office.

9. Stan zdrowia pozwalający na przemieszczanie się do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych, ubiegających się o wsparcie w tut. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Mile widziane doświadczenie w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

2. Umiejętność przyswajania i stosowania przepisów prawa.

3. Mile widziane takie cechy jak: łatwość nawiązywania kontaktów z innymi osobami, cierpliwość i wyrozumiałość.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Realizacja zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w części dotyczącej rehabilitacji społecznej, w szczególności wykonywanie czynności związanych z:

1) dofinansowaniem imprez z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

2) dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

3) likwidacją barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych.

2. Realizacja w zależności od zaistniałych potrzeb, programów specjalnych na rzecz osób niepełnosprawnych, podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

3. Prowadzenie rejestru wniosków i umów, wynikających z wykonywania zadań określonych w ust. 2 i 3.

4. Sporządzanie sprawozdawczości wynikającej z wykonywania zadań określonych w ust. 1 i 2.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie przy tym prawo do zmiany ostatecznego katalogu zadań, określonego wyżej lub ustalenie nowego, ale wyłącznie w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

IV. Warunki zatrudnienia:

1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

2. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.

3. Lokalizacja miejsca pracy: głównie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. (ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz.); na parterze w budynku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

4. Praca przy komputerze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu 2022 roku przekroczył 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) ze szczegółowym przebiegiem kariery zawodowej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

2. List motywacyjny.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 1.

4. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie – świadectwa pracy.

6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego– załącznik nr 2.

7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

9. Klauzula informacyjna do celów rekrutacji – załącznik nr 3. Kopie dokumentów muszą zostać poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. pok. 27 (sekretariat) w terminie do dnia 19 kwietnia 2022 roku do godz. 15.30.

2. Dokumenty należy złożyć osobiście bądź też dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.) w kopercie z dopiskiem: „nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent w dziale rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych”.

3. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 41, pok. 26, telefonicznie pod numerem telefonu 44 725 14 60 w godzinach 8.00 – 16.00.

4. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu bez podania przyczyny,

- nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

Jan Andrzej Więckowski

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny obchodzą