Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Utworzono dnia 13.04.2022

Tomaszów Maz., 13.04.2022

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 41

ogłasza nabór na stanowisko

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie: wyższe – pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

2) kandydatem może być osoba, która:

a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona i ograniczona,

b) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) jest obywatelem polskim,

e) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

1) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej,

2) dobra obsługa komputera, pakiet MS Office,

3) znajomość niżej wskazanych aktów prawnych i umiejętność ich interpretacji:

a) ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

b) ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

4) prawo jazdy kat. B,

5) doświadczenie w pracy z dziećmi i rodziną.

3. Zakres obowiązków:

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

2) przygotowywanie we współpracy z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka planu pomocy dziecku,

3) pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom form pieczy zastępczej,

7) przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,

8) prowadzenie dokumentacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej zgodnie z art. 38a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kierowanie dzieci w pieczy do diagnozy psychofizycznej, kierowanie rodzin zastępczych do badania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji, na badania lekarskie,

9) sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie,

10) udział w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej,

11) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, sadami, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

5) oświadczenie kandydata:

a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b) o korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,

e) o wypełnieniu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego.

5. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę na zastępstwo w systemie zadaniowego czasu pracy,

2) miejsce świadczenia pracy – praca w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin zastępczych, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. oraz w siedzibach instytucji, z którymi współpraca wynika z toku wykonywanych czynności.

6. Pozostałe informacje:

1) w przypadku, gdy kandydat przekazuje dobrowolnie, z własnej inicjatywy dane stanowiące szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do składanej dokumentacji aplikacyjnej powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w procesie naboru (druk do pobrania pod ogłoszeniem),

2) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41 pok. 27 lub pocztą tradycyjną, z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko „Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”, w terminie do dnia 26 kwietnia 2022 r.,

3) aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

4) o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej każdy kandydat, którego dokumenty spełniać będą wymagania formalne, zostanie powiadomiony telefonicznie,

5) ostateczna decyzja o zatrudnieniu na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej nastąpi po analizie złożonych dokumentów i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Jan Andrzej Więckowski

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Imieniny obchodzą